$12

Obsessions proudly features work from:
Qiurui Du
Alif Ibrahim
Manvi Jalan
Alison Kuo
Kyle Liang
Woojin Lim
Clara Lu
Artemisia Luk
Noelle de la Paz
Christine Phang
Jaye Rhee
Erika Shiba
Takeo Suzuki
Elaine Wang
Zhiyuan Yang
Crys Yin
Jihyun Yun
Lulu Zhang